Аналіз роботи дошкільного закладу за 2011/2012 н.р. | Дитячий садок

Аналіз роботи дошкільного закладу за 2011/2012 н.р.

Аналіз роботи дошкільного закладу за 2011/2012 н.р.


ДНЗ №2 (ясла – садок) "Буратіно" проводить свою діяльність 65 років та знаходиться за адресою вул.. Жовтнева, 3.
 Відомості та показники:
  1. Мова навчання          українська 
  2. Кількість груп усього:              6
                 Раннього віку                2
                 Дошкільного віку          4 
 3. Режим роботи груп:
                12 годин                        1
                10,5 годин                     5
4. Кількість дітей:                      156
5. Кількість педагогічних  вихователів      13

 Колектив ДНЗ складається з 29 осіб, з них 13 педагогів, а саме: завідувач, вихователь – методист , 9 вихователів, музичний керівник. Освітній та виховний рівень педагогічних працівників проаналізовано в додатках.ДНЗ здійснює свою освітньо – виховну діяльність відповідно Закону України «Про дошкільну освіту» та Статуту ДНЗ.

Керуючись основними державними документами, які регламентують діяльність навчального закладу, педагоги спільно з батьками працюють над створенням предметно – розвивального  середовища і необхідних умов для розвитку потреб та інтересів кожної дитини, її духовного зростання та фізичної досконалості. 

Організація освітнього процесу в нашому закладі насамперед спрямована на реалізацію основних завдань садочка, при визначенні яких завжди було враховано: сучасність, актуальність та результати діагностування педагогів, аналіз роботи за 2010-2011 навчальний рік, а також  можливості колективу: продовжити роботу з розвитку дитячої гри, як фундаментальної технології виховання моральних якостей вихованців:
Започаткувати поглиблену роботу формування комунікативної компетенції дітей за допомогою засобів використання інтерактивних технологій.
Започаткувати роботу організації трудового виховання дітей молодшого та дошкільного віку, як пріоритет суспільного та дошкільного виховання. Зміст освітньо – виховного процесу в закладі, як завжди визначається Базовими компонентами дошкільної освіти,  Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» та додатковою  комплексно -  освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Реалізація освітньо – виховного завдання за новою  державною програмою здійснюється на засадах організації особистісно - орієнтованої  моделі педагогічного процесу. 

Протягом навчального року методична робота здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні необхідності педагогів. З метою підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності вихователів у 2011-2012 н.р. проводилася організаційнп робота з атестації педагогів: було прийнято дві заяви, що до проходження атестації в черговому порядку (Зайцева Л.І., Головань Л.А.).  

Атестація педагогів проводилась згідно нового Типового положення. На високому рівні проведено "Тижні педмайстерності", які згідно результатів опитування та анкетування, залишаються найбільше ефективною формою роботи по вивченню діяльності педагогів, що атестуються.

За результатами атестації підтверджено 9 тарифний розряд вихователю Головань Л.А., підтверджено кваліфікаційну категорію «вища кваліфікаційна категорія» та звання «вихователь – методист» Зайцевій Л.І.Наразі дієвою формою підвищення фахового, наукового та методичного рівня майстерності педагогів є методичні об’єднання. На базі дошкільного закладу організовано роботу методичного об’єднаня, згідно графіка МК.

Безпосередньо долучились до висвітлення окремих питань та організації перегляду різних форм практичної роботи з дітьми вихователі Сацька Н.Т.,  Головань Л.А., Малько О.М., Колісник О.В., музичний керівник Павловська К.П. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально – виховного процесу користується спеціалізованими програмами, альтернативними методиками та технологіями, а саме:

Психолого – педагогічним проектуванням (всі педагоги);

Методикою навчання читанню дітей по М.А.Зайцеву;

Складанням описових розповідей за схемами - картками К.Л.Крутій.

Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботи з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані, домінантні заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Я у світі», що забезпечує високу продуктивність та діяльність дітей. Під час таких занять діти розкуті та емоційні, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання і можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження.

Заняття в таких гуртках формують дитячу творчість, вміння створювати і реалізовувати свої власні задуми та спиратися на життєвий досвід, також чуттєві та практичні враження заохочують дітей до розвитку почуттів, здібностей емоційної сприятливості, емпатії. В проектній діяльності діти виступають як рівноправні партнери та однодумці дорослих та мають змогу проявити свої особисті якості: працелюбність, самостійність, креативність тощо.  

За результатами діагностування було встановлено, що діти краще та швидше сприймають інформацію з використанням інноваційних технологій, аніж традиційно.

Тому проблема впровадження інновацій залишатиметься актуальною.Для вирішення цих завдань, які спрямовані на вдосконалення професійної майстерності та кваліфікації педагогів, в нашому дошкільному закладі були проведені масові (семінари, педради, семінари - практикуми, педагогічні читання, консультації), групові (методичні об’єднання, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта) форми методичної роботи, які спрямовані на підвищення професіоналізму вихователів, що акумулють інтерес фахівців до педагогічної діяльності, зростання їх компетентності у питаннях виховання та глибокого теоретичного та практичногог знання дитячої психології.  Якісний та кількісний  аналіз оцінювання методичних заходів, які були проведені упродовж навчального року показав, що всі вони наразі носили науково – методичний та пізнавальний характер, а також сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.             Аналіз виконання річного плану роботи у 2011/2012 н.р.

Розділи річного плану

Кількість заплан.зах.

Виконано

(всього%)

Виконано част.%

Не виконано%

1.

Методична робота з кадрами

      25

    90%

    10%

     -

2.

Вивчення стану життєдіяльності

      5

    100%

     -

       -

3.

Організаційно – педагогічна робота

 

      16

    1005

   -

    -

4.

Робота методичного кабінету

     8

   85%

   15%

    -

5.

Адміністративно господарська діяльн.

     17

   95%

    -

     -

 

 

з/п

        Причини невиконання запланованих заходів

   бали

 1.

Висока щильність плану

20

2.

Нерівномірний розподіл  запланованих заходів

10

3.

Нечіткість запланованої роботи

10

4.

Немає потреби у проведенні запланованих заходів

10

5.

Зашкодили інші справи

20

6.

Відсутність контролю

10

7.

Недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні

5

8.

Недостатня професійна компетентність

5

9.

Бракувало часу на виконання запланованих заходів

15

10.

Хвороба працівника

5

11.

Не володіння ІКТ

20

 


Звертаємо увагу і на те , що інформатизація дошкільної освіти відкриє перед педагогами багато нових можливостей для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок.  Підчас проведення різних методичних заходів вихователь – методист Малько О.М. використовувала мультимедійні презентації з основних завдань річного плану, що дало змогу підвищити  ефективність та результативність їх проведення.

Було створено сайт дошкільного закладу, який зайняв перше місце серед сайтів освітніх закладів району. За допомогою сайту ми маємо можливість презентувати широкому загалу власний досвід роботи, висвітлювати роботу консультаційного пункту для батьків, підвищувати педагогічну культуру батьків.

Згідно проведеного нами моніторингу, визначено, що лише 20% педагогів знайомі, та володіють комп’ютером на рівні користувача. За бажанням педагогів був проведений семінар на базі Пологівського колегіуму № 1 з оволодіння навичками роботи з різними комп’ютерними програмами.
З метою розв’язання проблеми формування комунікативної компетенції дітей відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання було проведено 3 засідання  семінару – практикуму з розвитку комунікативної компетенції дошкільників, активними учасниками якого були Сацька Н.Т., Фоменко Н.А., Аніщенко М.М.


Слід відзначити результативність семінару, учасники якого могли детальніше познайомитись та обговорити форми та методи роботи з розвитку мовлення дітей. Також, заслуговує на увагу рівень проведення та результативність педагогічних рад з проблеми розвитку комунікативної компетентності, яка була проведена разом з вчителями початкової ланки колегіуму № 1, що дало змогу узагальнити знання з проблеми, виявити та окреслити стратегічні проблеми у питаннях наступності роботи педагогів ДНЗ та вчителів початкової школи з проблем розвитку мовлення  дітей.

В квітні 2012 року були проведені тематичні вивчення стану мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Проаналізувавши всі переглянуті заходи зробимио висновок, що в групах садочку створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільнят, в яких педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: індивідуальну роботу, заняття, дидактичні ігри,бесіди, проблемні ситуації.

Вивченням рівня комунікативно – мовленнєвої компетенції було охоплено 148 дітей раннього, молодшого та старшого дошкільного віку. Діти з високим  та достатнім рівнем комунікативно – мовленнєвої компетенції становлять 52, 4%, із середнім 41,4% із низьким  - 6,2% від загальної кількості дітей.  Старші дошкільники вільно спілкуються з дорослими,однолітками, уміють правильно висловлюватись, вести елементарний діалог, будують речення із причинно – наслідковим зв’язком.

Діти молодшого віку називають дії, ознаки, властивості предметів, переказують знайомі казочки, використовують у мовленні слова ввічливості. На протязі навчального року вихователі працювали  з батьками з метою розширення знань батьків з розвитку  мовлення дітей вдома, використовуючи як традиційні, так і інтерактивні методи взаємодії.

Анкетування батьків показало, що питанню розвитку мовлення дітей 68% сімей приділяють достатньо уваги, а 32% потребують кваліфікованої допомоги з педагогів.Аналіз перспективно – календарного планування, щодо розвитку мовленнєвої компетенції засвідчив - педагоги закладу завжди застосовують широку палітру методичних засобів для виконання вимог Державної Базової програми. Спостереження за педагогічним процесом та співбесіди з вихователями далють змогу стверджувати, що загалом наші педагоги добре володіють методикою розвитку мовлення дітей. Це підтвердили також і відкриті заняття.

Слід відмітити позитивний досвід роботи вихователя Сацької Н.Т. з розвитку комунікативної компетенції старших дошкільників, яка широко використовувала проектні технології, різні методи роботи з казкою, образне та поетичне слово та досягла добрих результатів. Та разом з тим, вихователям дошкільного закладу слід звернути увагу на, що на заняттях з мовлення основну увагу треба зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формування навичок розповідання та переказування, збагаченню словника дітей під час ігрової діяльності,  в повсякденному житті, розвитку образного мовлення дітей, самостійної мовної творчості дошкільників. Тому питання розвитку мовлення дітей буде першочерговим в новому навчальному році.

Протягом 2011/12  навчального року колектив ДНЗ вдосконалював роботу організації трудового виховання дошкільників. З метою педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально – виховний процес на виконання цього завдання, були сплановані і проведені різноманітні форми методичної роботи, зокрема: проблемний семінар «Трудове виховання –як основа формування особистості в дошкільному віці», консультації,  засідання педагогічної ради.

З метою моніторингу було проведено тематичне вивчення стану трудового виховання  в ДНЗ. Результати, отримані під час вивчення свідчать про те, що в усіх групах створені належні умови з організації усіх видів трудової діяльності дітей: оформлені куточки ручної праці, обладнані усім необхідним куточки побутово – господарської праці: вихователі Степченкова Н.В., Головань Л.А.Колісник О.В.

Особливе місце в організації дитячої праці ми відводимо груповим, індивідуальним та колективним формам роботи, використовуємо різноманітні методи, прийоми. Вихователі Клименко К.П., Чепель Л.А. застосовують диференційований підхід до дітей, в якеих низький рівень навичок та умінь. Вихователями під час трудової діяльності враховується  рівень розвитку, індивідуальні особливості й уміння дітей. Проте, поряд з позитивним, виявлено і ряд недоліків.

Педагогічним працівникам слід звернути увагу на виховання культури праці, чітко стежити та виконати мету і послідовності трудових процесів, наразі враховуючи фактор часу в роботі,планувати подачу знань про взаємозв’язки і залежності в природі, активізація діяльності дітей на покращення природного середовища, організація пошуково – дослідницької роботи. Отже,  роботу з організації трудової діяльності необхідно тримати на контролі в наступному навчальному році.

У 2011/12 навчальному році в нашому закладі, під постійним контролем, було питання відвідування закладу дітьми. Завдяки роз’яснювальній роботі батькам, вдалося знизити відсоток безпричинного невідвідування дітьми ДНЗ.Традиційно під постійним контролем  в ДНЗ знаходиться стан готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники садочка мають великі потенційні можливості в галузі розвитки пізнавальних процесів, також сформовані навички навчальної діяльності.

Більшість дітей - вихованців мають достатній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослих, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків, контролювати себе.Вихователі оцінюють досягнення своїх дітей старшого дошкільного віку за допомогою карти компетентності згідно вимог "Програми дитини дошкільного віку «Я у світі».

Педагоги дійшли до висновку: наявність знань у дитини певного віку не є основним, а тим   більше загальним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей її ступеня розвитку. До того ж знання, слід оцінювати комплексно, пов'язуючи з різними сферами життєдіяльності, а не лише тих, які пов’язують дітей з майбутнім шкільним навчанням.

Крім картки компетентності педагоги також використовували портфоліо, як показове зібрання умінь дошкільників та фіксували  їх досягнення в індивідуальних щоденниках розвитку дитини. Також порівняли результати готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку
 Педагоги нашого дошкільного закладу завжди наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень у дітей, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей. З цією метою плідно працювали екологічний гурток (керівник Клименко К.П.), гурток «Юний дизайнер» (керівник Колісник О.В.), хореографічний гурток (керівник Павловська К.П.).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», "Положення про дошкільний навчальний заклад", змісту "Базового компонента дошкільної освіти в Україні", найголовнішим завданям, яке стоїть перед нашим закладом: вважається взаємодія з сім’єю. Педагогами дошкільного закладу згідно плану проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно – інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Педагогами дошкільного закладу використовуються як традиційні, так і інноваційні форми взаємодіїНа високому рівні пройшла декада взаємодії з родиною, батьківська конференція, досить плідно працював батьківський комітет закладу.  Cпільно з батьками був проведений ремонт 5 групових приміщень ДНЗ, музичного залу, був придбаний комп’ютер, принтер, замінено освітлення  в 2 вікових групах, ремонтується та поповнюється ігрове обладнання на майданчиках.  

Батьки вихованців  стали активними учасниками життя дошкільного закладу: приймають участь  в проектах, розвагах, спортивних та культурних заходах,  групових батьківських зборах та консультаціях. Слід відмітити, що загальні заходи в ДНЗ (загальні батьківські збори, конференції) відвідуються батьками не так активно.

Отже, слід відзначити: робота нашого педагогічного колективу над науково – методичною проблемою проводилась на достатньому рівні, тому її результатом стали такі показники:

Підвищення майстерності педагогів, та їх творчого потенціалу;

Використання більшістю педагогів колективу набутого досвіду;

Удосконалення форм, методів і змісту методичної роботи в закладі;

Високий рівень розвитку та вихованості дітей;

Сприятливий мікроклімат у колективі.


На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему фінансування ДНЗ у повному обсязі, що унеможливлює на належному рівні удосконалити розвивальне середовище, зміцнити матеріально – технічну базу. На сьогоднішній день дошкільний заклад працює за старим штатним розписом, в дошкільному закладі немає психолога, вузьких спеціалістів, що негативно відображується на якості освітньої роботи.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще багато невирішених проблем, це такі як: оновлення розвивального середовища в групах, ремонт харчоблоку, капітальний ремонт системи опалення, заміна вікон, ремонт огорожі. Але колектив дошкільного навчального закладу налаштований на працю в режимі розвитку та відновлення, впровадження різних інновацій.

Враховуючи аналіз своєї освітньої  і методичної роботи у 2011/12 н.р., Програму розвитку ДНЗ на 2011 -2017 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічного колективу буде спрямовувано на розв’язання головних пріоритетних завдань:


1. Продовжити роботу зі створення умов для мовленнєвого розвитку дітей відповідно до сучасних вимог та підходів, також інноваційних технологій іметодик виховання та навчання для розвитку образного мовлення, самостійної мовної творчості дошкільників та комунікативних здібностей.

2. Удосконалити професійну майстерність педагогів в вихованні сучасних хлопчиків та дівчаток з позицій гендерного підходу та з метою  індивідуалізації змісту і форм освітнього процесу.

3. Розвивати професійну майстерність педагогів в використанні дитячої гри як складової освітньо – виховного по процесу.

План роботи ДНЗ 2 частина скачати>>>

слідуюча>>>