Річний план в ДНЗ | Дитячий садок

Річний план в ДНЗ: сучасний погляд

Річний план в ДНЗ, з чого ж він складається?

   Розробка річного плану роботи ДНЗ –  важливе питання, що стоїть перед педагогами. А оновлення змісту вимагає пошуку найоптимальніших форм організації життєдіяльності дітей.

    Основним документом що до організації роботи ДНЗ є річний план. Сутність планування полягає у визначенні основних завдань, видів діяльності та заходів, а також термінів виконання.

    При плануванні роботи ДНЗ керівнику треба дотримуватися принципів: науковості, законності, перспективності, послідовності,  конкретності, системності, оптимальності,єдиноначальності, гнучкості.

    Принцип законності: 

Він передбачає  відповідність та визначених у плані завдань, змісту роботи у сфері освіти з чинним законодавством: Закону України « Про дошкільну освіту», державній Базовій програмі розвитку дитини в дошкільному віці « Я у Світі», Положенню про ДНЗ та іншими нормативно – правовими документами, якими керуються дошкільні навчальні заклади.

В своїй діяльності, передбачає глибоке наукове підґрунтя практичної діяльності, та відповідність сучасним вимогам та райновішим науковим досягненням.

   Принцип послідовності:

   Передбачає в собі врахування у діяльності педагогічного колективу всебічних досягнень та недоліків у своїй роботі за попередні роки.

    Принцип системності:

 План складається із взаємопов’язаних структурних одиниць.

    Принцип конкретності:

 Мають передбачатися конкретні, та актуальні завдання, розв’язання яких сприятимуть подальшому покращенню, та удосконаленню роботи дошкільного закладу і усуненню її недоліків.

Важливими умовами планування роботи закладу є врахування таких складових:

-        типу дошкільного закладу

-        наявності вузьких спеціалістів

-        специфічних особливостей педагогічного колективу

-        умов дошкільного навчального закладу

-        індивідуальних якостей педагогічного колективу.

   Принцип оптимальності:

Він тісно пов'язаний з принципами конкретності і передбачає необхідність вибору кращого варіанта засобів реалізації поставлених завдань з кількох альтернативних. Слід пам’ятати, що важливим є не кількість чи незвичайність, а відповідність рівню професійної компетентності керівника і педагогів закладу.

    Принцип гнучкості:

План складати так потрібно, щоб можна було вносити корективи, стосовно внутрішніх та зовнішніх змін.

   Принцип колегіальності

 Передбачає використання досвіду і знань членів педагогічного колективу.

 Принцип єдиноначальність:

Забезпечує розмежування і чітке дотримання повноважень учасників педпроцесу.

 Складання річного плану роботи

Проект плану рекомендується скласти орієнтовно до 20 – 25 червня. У серпні він остаточно редагується і подається на розгяд педагогічної ради. План складається на основі підсумків роботи за минулий рік.

Річний план роботи ДНЗ складається педагогічною радою, затверджується керівником та погоджується відповідними органами управління освіти. План роботи на літній оздоровчий період погоджується  додатково з територіальною санітарно – епідеміологічною службою.

 

 Структура річного плану

Річний план складається з розділів, вказаних у Листі МОН, які розміщені у логічній послідовності.

  Розділ 1. Аналіз роботи ДНЗ за минулий рік та нові завдання на наступний.

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

Розділ 3. Робота методичного кабінету.

Розділ 4. Організаційна – педагогічна робота.

Розділ 5. Адміністративно – господарська діяльність.

Розділ 6. Вивчення стану життєдіяльності дітей в ДНЗ.

Рекомендації щодо змісту розділів річного плану >>>

 

  слідуюча>>>